ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

 

1.1. Правила користування міськими бібліотеками (надалі – Бібліотека) розроблені на основі Типових правил користування бібліотеками із змінами і доповненнями, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 р. №319. 

 І.2. Бібліотека – інформаційний, культурний, освітній заклад, що має упорядкований фонд документів і надає їх у тимчасове користування фізичним та юридичним особам.

 І.3. Фонд бібліотеки є державною власністю і перебуває під охороною держави.

 І.4. Основні види бібліотечних послуг є безплатними.

І.5. Бібліотека має право повної самостійності у формуванні і використанні бібліотечних ресурсів , наданні додаткових платних послуг читачам (крім інвалідів І і ІІ гр.), встановлені розміру  відшкодувань з користувачем  за втрачені або пошкоджені книги

                                         2. Права користувачів

 

2.2. Користувачами бібліотечних послуг є: юридичні і фізичні особи.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

2.3.1. Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат .

2.3.2. Безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації.

2.3. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 15 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 7 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.4. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.5. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, видаються для користування тільки в читальному залі.

2.6. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які  встановлюються бібліотекою.

 

                                            3. Обов'язки користувачів

 

3.1. Бібліотека для дорослих обслуговує всі категорії читачів, починаючи з 15-річного віку, дитяча бібліотека обслуговує дошкільників та учнів 1-9 класів.

3.2. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра.

3.2.1. У разі зміни місця проживання, зазначеного у паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін. Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

 3.3. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення і отримати дублікат читацького квитка.

 3.4. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них, при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

 3.5. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

 3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

 3.7. За порушення строків користування книгами читач зобов’язаний сплатити пеню у розмірах, визначених у Положенні про пеню.

 3.8. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

 3.9. Користувачі мають дотримуватися тиші у бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити в приміщенні бібліотеки заборонено.

 3.10. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

 3.11. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

 

                                  4. Обов'язки бібілотеки 

Бібліотека зобов’язана:

4.1.  Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні.

4.2. Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів.

4.3. Дбати про культуру обслуговування користувачів.

4.4. Формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання.

4.5. Задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами.

4.6. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.

4.7. Урахувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів.

4.8. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди.

4.9. Звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.